Inrikes.

2017-11-03 07:00
Forskarna vid Mittuniversitetet vill prova nya metoder för att spåra miljögifterna efter industrin längs Medelpadskusten. Bild: Anna Thors
Forskarna vid Mittuniversitetet vill prova nya metoder för att spåra miljögifterna efter industrin längs Medelpadskusten.

Röntgen spårar miljögifter i havet utanför Sundsvall

Ny smart teknik med sensorer och röntgen ska göra det enklare att spåra miljögifterna i havet längs Medelpadskusten.

”Vi behöver vetskap om problemen kring vilka gifter som finns och hur de beter sig för att kunna åtgärda problemen”, säger Jan Andersson vid Mittuniversitetet som leder en ny studie.

Kvicksilver, arsenik, PCB, dioxin. I havet längs vår kust döljer sig industrins gamla synder. Under årtionden har miljögifterna samlats i fiberbankar på havsbotten.

– Fortfarande vet vi ganska lite om vad som finns i dessa fiberbankar och om det sker läckage av miljögifterna, säger Jan Andersson, adjungerad professor vid Mittuniversitetet.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Spåra tungmetaller

Tillsammans med Sundsvalls kommun satsar nu universitetet en halv miljon kronor i en förstudie för att ta fram och prova nya mätmetoder.

– Vi vill använda ny teknik i form av sensorer som med hjälp av röntgen kan spåra tungmetaller. Det handlar om att tidskontinuerligt mäta med täta mätpunkter för att hämta in kunskap som kan hjälpa till i bedömningen av lämpliga åtgärder.

Nya mätmetoder

Förstudien startar i november och fältstudier kommer bland annat att göras vid Essvik. Syftet är att skapa ett fullskaligt projekt i Sundsvallsregionen för att utveckla nya och effektiva metoder att mäta miljögifter.

− Det största hotet är kvicksilver, men även halterna av arsenik, andra tungmetaller, och organiska föroreningar som PCB och dioxin är aktuella. Den svåra och korrosiva mätmiljön, i vatten, gör projektet extra intressant och utmanande, säger Jan Andersson.

Sven-Åke Westman, som är miljöhandläggare vid Sundsvalls kommun, påpekar att projektet ligger i linje med kommunens intresse att skapa en hälsosam yttre miljö.

– Det finns en stor osäkerhet kring fiberbankarna och vad de innehåller. De prover som tagits tidigare ger ingen helhetsbild. Med nya mätmetoder hoppas vi kunna få större kunskap vilket underlättar kommande sanering.

För kommunens del handlar det i förlängningen också om möjlighet till statliga pengar.

– Regeringen och Naturvårdsverket kommer dessutom att satsa 325 miljoner kronor på detta i hela landet under de närmaste tre åren, medel som vi hoppas kunna ta del av och bättre mätmetoder underlättar en sådan ansökan, säger Sven-Åke Westman.

Kommunen och universitet

Förstudien genomförs inom ramen för samverkansavtalet mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet som omfattar 10 miljoner kronor per år, där parterna satsar lika mycket vardera. Samverkansavtalet förlängdes nyligen till år 2021.

Fiberbankar längs kusten

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har de senaste åren kartlagt fiberbankarna och vad de innehåller. I samarbete med länsstyrelserna har de också riskklassat bottnar längs Norrlandskusten och i några sjöar och älvar.

Miljögifterna kommer från pappers- och massaindustrin där det fram till 1969 var lagligt att släppa ut avfallet i havet.

Skönviken och inre Sundsvallsfjärden är två av de mest kritiska områdena och har av länsstyrelsen bedömts som riskklass 1A, och har högsta prioritet för vidare åtgärder.

Det finns höga halter av miljögifter i fiberbankar och sediment på bottnarna. De består bland annat av dioxiner, kvicksilver och PCB.

Fiberbankarna läcker föroreningar till omgivningen men kunskapen om hur, var och i vilken omfattning är begränsad.